Trên bến Yarra

luongbui

Không phải bến Tầm Dương, chẳng phải chàng Tư Mã
Thục nữ đa tình trên bến Yarra
Mây nước mênh mang, sắc trời xanh thẳm
Thân đất khách, hồn vẫn ở quê nhà!
Xuân Lộc
Melbourne, 30-7-20017

Advertisements